Facebook Twitter LinkedIn
 

Senioren richtlijnen selectie en invallen

Sen  |  26-5-2018
Richtlijnen en procedures selectie prestatieteams en integratie jeugdspelers

Inleiding

De samenstelling van de senioren selectieteams, Heren 1 en Dames 1, geschiedt op basis van een selectieprocedure. Bij de samenstelling van de recreatieve teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol.

Deelname aan Heren 1 en Dames 1 vergt van spelers ambities en commitment aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze: zij geven vooraf aan zich te conformeren aan de hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. Hierin dient de geselecteerde speler zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien noodzakelijk een alternatief trainingsprogramma af te werken, dit in overleg met de coach en trainer.

De beste spelers die overkomen uit de A worden, als ze goed genoeg zijn, uitgenodigd voor deelname aan de prestatieteams, voor hen geldt dat zij eenzelfde ambitie en commitment hebben. Dit gebeurt in afstemming met de coach(es), TC en de ouders.

De 2de teams worden de hoogst spelende niet-prestatieteams bij de senioren. Wanneer er 3 of meer seniorenteams zijn in de dames- of herenlijn (exclusief veteranen/veterinnen) wordt het tweede team ook een prestatieteam.

In alle gevallen is het tweede team het hoogst spelende team en moet genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede A- jeugdspelers die nog geen invalmogelijkheden hebben in de 1ste seniorenteams. Dit uitstraling en aantrekkelijkheid geldt tevens voor de 18+ teams, JD1 en JH1. Zodat het ook voor jeugdleden die niet doorstromen naar de 1ste teams aantrekkelijk blijft om bij Hockeyclub Oirschot te blijven hockeyen.


Selectiebeleid HCO 2018-2019

De aanvoerders of coaches maken ieder jaar uiterlijk begin april hun wensen kenbaar bij de TC Senioren. De TC maakt een voorlopige teamindeling in samenspraak met de coach/trainer van het betreffende team. De voorlopige teamindeling dient formeel bekrachtigd te worden door de TC. Nieuwe leden worden altijd via de TC Senioren ingedeeld. De TC doet dit wel altijd in samenspraak met de coach/trainer van het betreffende team.

De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams (het blijft tenslotte teamsport), wat wil zeggen dat aanwezigheid op training en wedstrijddagen gewenst is.


Selectiecriteria prestatiehockey

De selectieprocedure voor Dames 1 is als volgt: na de laatste competitiewedstrijd wordt een trainingsstage van 1 week, zijnde de eerste week na laatste wedstrijd, ingezet waarin ca. 25 spelers deelnemen aan een aantal trainingen en/of oefenwedstrijden. De doelstelling is om ieder talent uit de vereniging dat zich wil profileren en committeren aan de top, de kans te bieden om zich in deze periode te bewijzen. De eerste selectie is dan ook open voor iedereen die deze ambitie heeft. Echter, de speler moet op grond van de beoordeling door coaches, trainers en ‘onafhankelijke’ beoordelaars gedurende het lopende seizoen tot de eerste 22 spelers kunnen behoren. Voor spelers die zich na deze selectie periode aanmelden, geldt dat de desbetreffende coach/trainer bepaalt of er mee getraind kan worden.

De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven uiterlijk twee weken voor aanvang van de selectietrainingen bij de TC Senioren aan welke spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining (de keuze van een speler om voor een senioren prestatieteam in aanmerking te komen ligt bij deze speler zelf). De TC streeft er naar om minimaal2weken voor aanvang van de selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor de prestatieteams voor het komende seizoen. De beoogde coaches en trainers zien erop toe dat de door hun gewenste spelers tijdig voor deze selectie worden aangemeld: zo ontstaat een preselectie van alle spelers die redelijk uitzicht hebben op een plaats in een prestatieteam, de hockeyambities hebben, de hockeyagenda kennen en zich daaraan willen committeren.

De door de TC en bestuur benoemde (beoogd) coach D1 maakt de definitieve selectie uiterlijk de laatste dag van de 1eweek bekend. De afvallers schuiven bij D1, door naar de selectie procedure van D2. Dit wordt gedaan door de (beoogd) coach + trainer van D2, in samenspraak en ter goedkeuring voorgelegd aan de TC. Laatstgenoemde zal het volledige bestuur informeren over het resultaat en consulteren indien er geen overeenstemming is.

De afvallers van H1 en D2 zullen in overleg worden opgenomen in de recreatieve teams, daarbij spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol.


Selectiebeleid HCO 2018-2019 Vriendenteams recreatie hockey

Voor de volledigheid worden de vriendenteams, als onderdeel van de senioren hier wel genoemd. De keuze voor ‘vriendenteams’ ligt bij de spelers. Het selectiebeleid is hierop niet van toepassing.


Integratie jeugdspelers bij de seniorenteams

In een vroeg stadium wordt talentvolle jeugd met ambities richting prestatiehockey via trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij het prestatiehockey.

Dit met de volgende doelstellingen:

1. Faciliteren de overgang van jeugd selectiespelers naar senioren prestatiehockey;

2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging, kennismaking andere speelstijlen);

3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken;

4. Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar senioren prestatiehockey.

Naast invalbeurten van de jeugd bij de prestatieteams, kan de A jeugd, wanneer nodig, altijd invallen in de recreatieve seniorenteams. Hierdoor krijgt de jeugd binding met de senioren en meer ervaring (o.a. in het fysieke spel). Binnen de recreatieteams is de aanvoerder van het betreffende team primair verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler.

Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met de coach van het betreffende jeugdteam en de ouders van het betreffende jeugdlid (tenzij zij onderdeel uit maken van het prestatieteam van Heren 1 of Dames 1).

In eerste instantie wordt ALLEEN vanuit de A jeugd aangevuld in de seniorenteams. Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande is slechts toegestaan in samenspraak met TC.
Richtlijnen en procedures invallers

Dames en heren 1 seizoen 2018-2019

Invallen van speler bij 1eteam

Invallers voor 1eteam worden door de trainer-coach in de volgende volgorde gevraagd:

Speler uit 2e team of het 18+ team

(vooraf inventariseren welke spelers van deze teams hiertoe bereid zijn)

Speler uit A1.

Trainer-coach bepaald eerst het type speler dat hij wenst.

Trainer-coach stemt eerst met de coach van het invallende team af, of een door

hem gewenste speler beschikbaar is;

De coach van het invallende team benadert de gevraagde speler en vraagt hem/

haar om mee te spelen met 1eteam.

Trainer-coach treedt minimaal twee dagen voor de wedstrijd van het 1 team

In overleg met de coach van het invallende team. Indien door een calamiteit de krapte

later dan twee dagen voor de wedstrijd bekend is, zal de trainer-coach altijd

telefonisch afstemmen met de coach, welke speler hij wenst. De coach zal deze

speler/ouders benaderen of geeft de trainer-coach toestemming de speler te

benaderen.

De richtlijn geldt voor alle wedstrijden van het 1e team, zowel competitie- als oefenwedstrijden

Meetrainen met het 1 team

Speler uit A1, A2 mogen, na akkoord van de coach van A1, A2 na de winterstop gaan meetrainen met het 1eteam;

Een speler uit A1, A2 traint minimaal eenmaal per week mee met haar eigen team ter bevordering van teamspirit en harmonie in het jeugdteam.

Trainer-coach benadert de coach van het team van de meetrainende speler minimaal twee dagen voor de betreffende training als hij/zij een speler uit een ander team wil laten meetrainen met het 1e team;

Speelgerechtigdheid van speler A1 en A2 voor jeugdcompetitie

De speler van A1, A2 spelen de eerste vijf wedstrijden van de herfstcompetitie

mee met hun eigen team;

Spelers uit A1 en A2 mogen de eerste vijf wedstrijden van de jeugdcompetitie

maximaal tweemaal invallen bij het 1e team om verlies van speelgerechtigdheid

voor de A1 of A2 te voorkomen;

Na de eerste vijf wedstrijden van de jeugdcompetitie kan de kwalificerende

speler op toerbeurt invallen bij het 1e team, volgens de procedure beschreven

onder het kopje "Invallen van speler bij het 1e team”;

Bij voorkeur wordt er een pool gemaakt, waaruit bij toerbeurt kan worden geput.

Meespelen en meetrainen van speler uit B en C jeugd met het 1e team

Spelers uit B of C jeugd worden NIET door de trainer-coach van het 1eteam

benaderd; een uitzonderlijke talentvolle speler in B of C jeugd die zich kan

kwalificeren, om mee te spelen met het 1eteam, legt de trainer-coach dit voor aan de JTC Deze pleegt overleg met TC Senioren over deze vraag. JTC informeert trainer-coach of de speler mee mag spelen en na akkoord van de JTC mag de trainer-coach de speler vragen via de procedure zoals is vermeld onder kopje "Invallen van speler bij het 1eteam”.

Overige specifieke onderwerpen seizoen 2018-2019

Trainer-coach zal digitale media zoals: sms, WhatsApp, e-mail, etc. naar speler

alleen gebruiken op normale tijdstippen, voor hockey gerelateerde onderwerpen en geen persoonlijke boodschappen zenden aan de speler.

Doelstelling van HC Oirschot is om te faciliteren dat de 1elijns teams van de jeugd

D tot en met A, structureel minimaal 1eklasse spelen en 2elijns teams minimaal 2e

klasse. Deze doelstelling zal op termijn moeten resulteren in het structureel spelen van onze prestatieteams in de tweede klasse. Vanuit deze doelstelling is het daarom ook van belang om de eerste teams van de jeugd zodanig samen te stellen dat de kinderen zolang als mogelijk spelen in hun leeftijdsklasse, zodat zowel de hockey

technische, de mentale als de sociaal emotionele vaardigheden zo goed mogelijk

ontwikkelen in de jeugdfase van de speler.


De beslissing om in een ‘senioren-prestatieteam’ te mogen hockeyen ligt primair bij de TC senioren en TC junioren, in samenspraak met trainers en coaches van de betreffende prestatie/selectie teams. Een speler mag altijd weigeren om hier gehoor aan te geven, indien zij of hij nog niet de officiële seniorenleeftijd heeft bereikt, of indien hij of zij op basis van zijn of haar leeftijd volgens de leeftijdsindeling van de KNHB nog in de jeugd hoort te spelen.


Bij het indelen van de trainingen voor D1 en D2 is het gewenst voor de integratie om minimaal 1 avond in de week gelijktijdig te trainen op ieder hun eigen veld.

Nieuwsafbeelding