Facebook Twitter LinkedIn
 

ALV donderdag 12 juli 20:30 uur paviljoen

Alg  |  4-7-2018

UITNODIGING 


VOOR EEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HOCKEYCLUB OIRSCHOT

Datum    :donderdag 12 juli 2018

Aanvang :20.30 uur

Plaats     :clubhuis HCO

Aan alle leden van Hockeyclub Oirschot,

Na de raadsvergadering van 17 april 2018 hebben de besturen van HCO en VVOV wekelijks overleg gevoerd met de gemeente Oirschot (Piet Machielsen en Dietmar Schrijnemakers) om de plannen voor de herinrichting van Sportpark Moorland verder uit te werken. 

In diezelfde periode bleken echter meerdere maatschappelijke partijen een beroep te doen op financiële steun van de gemeente.


Alternatief plan in plaats van Masterplan Moorland

In gezamenlijk overleg hebben we daarom besloten dat, gezien de gaande ontwikkelingen in de gemeente Oirschot, een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro ten behoeve van gezamenlijke huisvesting voor HCO en VVOV aan de gemeente momenteel te veel gevraagd is. Vasthouden aan het gezamenlijk Masterplan zou uiteindelijk kunnen betekenen dat we met lege handen komen te staan. 

Op dinsdagavond 26 juni 2018 is daarom een alternatief plan aan de gemeenteraad voorgelegd (zie de bijlagen op de website achter de inlog) en door de gemeenteraad aangenomen. Het raadsbesluit betreft dus niet het Masterplan waar HCO en VVOV samen meer dan drie jaar aan hebben gewerkt, maar wel het beste alternatief dat nu haalbaar is. 


Nieuwe velden en vernieuwde clubhuizen

In het door de gemeenteraad aangenomen raadsbesluit krijgen beide verenigingen nieuwe velden en wordt er geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de  clubhuizen (hierna voor HCO te noemen: ‘alternatief plan’).

Bij HCO worden, als de ledenvergadering akkoord gaat, twee watervelden aangelegd (één op KG 1 en één op het voetbalveld links naast de parkeerplaats = veld 5 van VVOV) en wordt het huidige clubgebouw opgeknapt, waarvoor door de gemeente EUR 250.000,- ter beschikking wordt gesteld, terug te betalen via de huur. Daarnaast blijft KG 2 als zandveld in stand en wordt pas opgeknapt als de voorgenomen verbreding van de A58 dat toelaat. HCO heef dan dus drie velden. 

VVOV krijgt 2 kunstgrasvelden en houdt de beschikking over 3 grasvelden. Het huidige clubgebouw van VVOV, tot aan de tribune, wordt daar afgebroken en vervangen, op basis van een eenmalige bijdrage van de gemeente van EUR 600.000,-. Daartegenover geeft VVOV veld 7 prijs, waarop woningbouw kan worden gerealiseerd.

De bedoeling is om de aanleg van de velden in verband met BTW-voordeel nog dit jaar te realiseren. 

 

Geen gezamenlijk sportcomplex

HCO en VVOV blijven dus in het besluit van de gemeenteraad apart gevestigd op de huidige locaties. Dat is misschien jammer, maar het is op dit moment wel realistisch.  Met het alternatief zijn we als bestuur ook heel gelukkig.

De frequente en intensieve besprekingen hebben er wel toe geleid dat beide verenigingen dichter bij elkaar zijn gekomen. De gezamenlijke Jumbo sportdagen zijn hier een mooi voorbeeld van. 

We hebben ons wel voorgenomen om de ‘social return’ nog te blijven onderzoeken en uitwerken. Daarmee gaat Dietmar Schrijnemakers ons helpen.

Ook heeft een samenwerking met Corpus Novum nog steeds onze serieuze belangstelling en aandacht, alsook de vestiging van een ‘Sociaal Innovatie Centrum’ op Moorland samen met Fontys.


Second opinion van Stichting Waarborgfonds Sport

Bij de totstandkoming van het positieve raadsbesluit heeft de second opinion van Stichting Waarborgfonds Sport (zie bijlage op de website achter de inlog) een belangrijke rol gespeeld. 

Ofschoon het gezamenlijke clubhuis met VVOV niet doorgaat, blijft de second opinion wel betekenis behouden. Immers, met het vervallen van het gezamenlijke clubhuis vervallen ook de eenmalige bijdrage van de gemeente van EUR 2 mio, de lening bij de Rabobank voor HCO en VVOV van totaal EUR 280.000,- en de obligatielening. De overige cijfers blijven nagenoeg gelijk en laten zien dat een contributieverhoging van ca. EUR 30,- zeer waarschijnlijk noodzakelijk is om de plannen te kunnen realiseren. 

Daarnaast houdt het bestuur er rekening mee dat er een jaarlijkse bijdrage noodzakelijk zal zijn van ca. EUR 15.000,- uit onze subsidiestichting ‘Stichting Hockeybelangen Oirschot’.


Besluitvorming

Zowel over het alternatieve plan als over de contributieverhoging zal de ledenvergadering op 12 juli 2018 een principieel besluit moeten nemen, omdat de bevoegdheid daartoe bij de ledenvergadering ligt en niet bij het bestuur. Het bestuur heeft de plannen alleen voorbereid. 

NB!: Het lastige is dat de huurprijzen door de gemeente nog niet exact zijn vastgesteld en dat we na de ledenvergadering van 12 juli nog met de gemeente over de exacte huurprijs en voorwaarden binnen de door de gemeenteraad gegeven kaders zullen moeten onderhandelen. Eén ding is zeker: we willen HCO niet meenemen in een onzeker financieel avontuur. Wèl geeft een positief besluit van de leden van HCO een solide basis aan de verdere onderhandelingen met de gemeente.

Het bestuur vraagt – als de ledenvergadering positief besluit – hiernaast ook machtiging aan de leden om de onderhandelingen met de gemeente te finaliseren door:

 • het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente onder condities die aansluiten op de door de ledenvergadering toegestane contributieverhoging;
 • de verbouwing/vergroting van het clubhuis voor een bedrag van EUR 250.000,- en dit in de aanpassing van de huurovereenkomst met de gemeente te verdisconteren.

Verder wil het bestuur door de ledenvergadering gemachtigd worden om te onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre het mogelijk is met financiële ondersteuning door derden ruimte in of op het clubhuis te creëren voor fitness in samenwerking met Corpus Novum en/of bijdragen aan het sociale domein/’social return’.

Ook wil het bestuur een uitspraak van de leden in hoeverre zij bereid zijn medewerking te verlenen aan de inschrijving op een obligatielening om daarmee – indien nodig – investeringen  in de toekomst (clubgebouw of velden etc.) van HCO mogelijk te maken.

De agenda voor de vergadering luidt daarom als volgt, waarbij geldt dat alle documentatie inzake de herinrichting van sportpark Moorland op de website achter de inlog beschikbaar is.


Agenda voor de ledenvergadering van 12 juli 2018:

 1. Opening;
 2. Toelichting op de gemaakte keuzes;
 3. Toelichting op de voorliggende plannen;
 4. Toelichting op de bijzondere financiële aspecten;
 5. Gelegenheid voor discussie en het  stellen van vragen;
 6. Gelegenheid tot het indien van amendementen;
 7. Advies van het bestuur;
 8. Advies door betrokken leden bij monde van Toine van Bree en Jan-Kees Polderman;
 9. Besluit door de ledenvergadering op het al dan niet doorgaan van het ‘alternatief plan’ en de daartoe noodzakelijke contributieverhoging en jaarlijkse investering door Stichting Hockeybelangen Oirschot, inhoudende:
  a.bekrachtiging van het op 16 april 2018 door de ledenvergadering genomen besluit tot vervanging van KG 1 door een waterveld nog deze zomer;
   b.uitvoering van het ‘alternatief plan’ voor het overige;
 10. Afhankelijk van de uitkomst van agendapunt 9, machtiging door de ledenvergadering aan het bestuur tot het opdracht geven voor verbouwing van het clubhuis;
 11. Afhankelijk van de uitkomst van agendapunt 9, machtiging door de ledenvergadering aan het bestuur tot het onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met financiële ondersteuning door derden ruimte in of op het clubhuis te creëren voor fitness en/of bijdragen aan het sociale domein/‘social return’;
 12. Uitspraak van de leden op de wenselijkheid van en bereidheid tot medewerking aan een additionele obligatielening indien nodig;
 13. Sluiting.


Graag tot op de ledenvergadering. Komt allen!!

Met sportieve groet,Het bestuur van Hockeyclub Oirschot

Nieuwsafbeelding